Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

O projekcie

Projekt „ŁODZIANIE NA START” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Główny cel projektu: zwiększenie przedsiębiorczości wśród 30 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie przez minimum 12 miesięcy samozatrudnienia.

Grupa docelowa: 35 osób fizycznych (w tym 21 kobiet i 14 mężczyzn) po 30 roku życia, pozostających bez pracy i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą, spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.  spełniające co najmniej jeden z warunków:
  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • zamieszkujące na terenie Łodzi;
 • chcące prowadzić na terenie województwa łódzkiego działalność gospodarczą niewykluczoną ze wsparcia.

Wsparcie w ramach projektu:

 • wsparcie  szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości – dla 35 osób;
 • jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 700,00 zł na osobę – 30 osób;
 • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane w okresie do 7 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości do 1 850,00 zł/miesiąc – 30 osób;
 • przedłużone finansowe wsparcie pomostowe wypłacane nie dłużej niż do dwunastego miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości do 1 300,00 zł /m-c – 15 osób;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – 8 osób.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 r. – maj 2018 r.

KONTAKT
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, II piętro, p. 225, tel. 42 638-46-53
e-mail: m.mocan@uml.lodz.pl
© 2016 Urząd Miasta Łodzi