Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie biura projektu.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego na odpowiednim wzorze i dostarczenie go do biura projektu do 2 listopada 2016 r..
Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zakończenia naboru przez terminem wskazanym w Regulaminie projektu po otrzymaniu 180 formularzy rekrutacyjnych.

Adres: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, ul. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pokój nr 225, II piętro.
Godziny pracy: poniedziałek, środa – piątek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 - 17.00.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie w następujących etapach:

 • zgłoszenia formularzy rekrutacyjnych – limit przyjęć: 180 formularzy,
 • ocena formalna formularzy rekrutacyjnych,
 • ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych,
 • rozmowa z doradcą zawodowym,
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami.

Kandydaci/kandydatki z największą liczbą punktów – 80 osób, zostaną zaproszeni na rozmowę z doradcą zawodowym oraz rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Rekrutacyjną.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 35 osób – 21 kobiet i 14 mężczyzn z największą liczba punktów. Kolejne osoby wejdą na listę rezerwową uruchamianą w przypadku rezygnacji uczestnika z projektu.

WYMAGANIA WOBEC OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające uruchomić własną działalność gospodarczą, spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków:
  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • zamieszkujące na terenie Łodzi;
 • chcące prowadzić na terenie województwa łódzkiego działalność gospodarczą niewykluczoną ze wsparcia.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która:

 • posiadała aktywny wpis do CEIDG, była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziła działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,
 • zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,
 • korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych środków udzielanych w ramach funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej,
 • ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
 • posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,
 • posiada zobowiązania z tytułu prawomocnych orzeczeń sądowych i administracyjnych bądź toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne lub czynności windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań,
 • była karana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • stanowi personel projektu, jest wykonawcą1  lub stanowi personel wykonawcy,
 • z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do drugiego stopnia) lub w związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu,
 • jest rolnikiem lub domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

1 Chodzi o wykonawcę w rozumieniu rozdziału 3 pkt 1 ppkt ii) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

KONTAKT
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, II piętro, p. 225, tel. 42 638-46-53
e-mail: m.mocan@uml.lodz.pl
© 2016 Urząd Miasta Łodzi